มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912417001
นางสาวกนกวรรณ พรเจริญ 
2
5912417003
นางสาวกุลจิรา งามสงวน 
3
5912417009
นางสาวณัฎฐณิชา ดวงแก้ว 
4
5912417011
นางสาวณัฐนรี สุขใย 
5
5912417013
นางสาวธนวรรณ ศรีลำ 
6
5912417015
นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์ 
7
5912417026
นางสาวรักษิณา ภูท้วม 
8
5912417028
นางสาววนิดา แสงรัตน์ 
9
5912417030
นางสาววิชญาพร เอี่ยมสอาด 
10
5912417031
นางสาวศิริลักษณ์ พรหมมา 
11
5912417034
นางสาวสุพิชชา สิตานนท์ 
12
5912417039
นายจักรพงศ์ บงการณ์ 
13
5912417040
นายปฐพล อ่อนศรี 
14
5912417043
นายศุภฤกษ์ ตันติอำนวย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................