มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912417003
นางสาวกุลจิรา งามสงวน 
2
5912417015
นางสาวธนิษฐา สุภาลักษ์ 
3
5912417030
นางสาววิชญาพร เอี่ยมสอาด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................