มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 26/36
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6532622001
นางสาวชมพูนุช สนองวงศ์ 
2
6532622002
นางสาวนภัสกร รอสวัสดิ์ 
3
6532622003
นางสาวยุพารัตน์ แซ่ย่าง 
4
6532622004
นางสาวสิรินดา พุ่มกุมาร 
5
6532622005
นายกรรชัย เขียวแก้ว 
6
6532622006
นายกฤษฎา บุญชื่น 
7
6532622008
นายธีรวัฒน์ กล่ำเจริญ 
8
6532622009
นายนครินทร์ สุรินทร์ 
9
6532622010
นายนราวิชญ์ พึ่งสลุด 
10
6532622011
นายราชวิทย์ วิจิตรพงษา 
11
6532622012
นายวชิรนนท์ ศิริวัฒน์ 
12
6532622013
นายศิวกร ชมนิ่ม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................