มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 3
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6215606001
นางสาวกชกร จงพ่วง 
2
6215606002
นางสาวกัลย์สุดา คำชู 
3
6215606003
นางสาวกาญจนา พิมพ์ลำพา 
4
6215606004
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก จากน่าน 
5
6215606005
นางสาวชยุดา กองกันภัย 
6
6215606006
นางสาวณิชกานต์ กันหาคำ 
7
6215606007
นางสาวธิณนา ปะตะคามินทร์ 
8
6215606009
นางสาวนภัสสร น่วมสกุลณี 
9
6215606010
นางสาวนริศรา ม่วงศรี 
10
6215606011
นางสาวนัทธมน ป้านภูมิ 
11
6215606012
นางสาวนาตยา มีศิริ 
12
6215606013
นางสาวเรณู นกพึ่ง 
13
6215606014
นางสาววรวรรณ อ่อนปัสสา 
14
6215606015
นางสาววัลยา สุขสงฆ์ 
15
6215606016
นางสาวศิริพร แสงแก้ว 
16
6215606017
นางสาวโศธิดา เพิ่มพล 
17
6215606018
นางสาวสุทธิดา ชินนะศรี 
18
6215606019
นายจารุวิทย์ มัดทุจัด 
19
6215606020
นายธวัชชัย สายยืด 
20
6215606021
นายยศกร มิตรเจริญ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................