มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 18/36
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5732418002
นางสาวกมลวรรณ จันลิ 
2
5732418012
นางสาวน้ำพลอย เพ็ชรขำ 
3
5732418014
นางสาวประภาพร พวงไทย 
4
5732418015
นางสาวพรผกา ศรีพลกรัง 
5
5732418019
นางสาววรรณนิสา โคตรภูเขียว 
6
5732418020
นางสาววิไลพร คำแก้ว 
7
5732418025
นางสาวเสาวนีย์ โคตรนาแพง 
8
5732418029
นายเจษฎา ประคองบุญมา 
9
5732418034
นายเศรษฐพงษ์ ดีอยู่ 
10
5732418037
นางสาวชฎาภา ชื่นชม 
11
5732418039
นายภาคภูมิ อุดศรี 
12
5732418046
นางสาวธัญญาภรณ์ ทองดา 
13
5732418047
นางสาวรัตนชนก เพ็ชรคง 
14
5732418048
นางสาวเพียงพิศ เจริญวัย 
15
5732418051
นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์เกษร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................