มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612417001
นางสาวกมลชนก เสนะจำนงค์ 
2
6612417002
นางสาวกัลยากร ขันทองดี 
3
6612417004
นางสาวธัญญาภัทร์ ปัญญาโชติไพศาล 
4
6612417005
นางสาวธาราทิพย์ เมืองพระฝาง 
5
6612417006
นางสาวนันทกานต์ ปิ่นตาวงค์ 
6
6612417008
นางสาวประภาพร มาแก้ว 
7
6612417010
นางสาวพิมพ์ตะวัน ขันเขตต์ 
8
6612417011
นางสาวภัทรภร คำระภี 
9
6612417012
นางสาวมนัสนันท์ ชื่นใจ 
10
6612417013
นางสาวมาติกา โนนไธสงค์ 
11
6612417015
นายจักรพันธ์ ทรดิษ 
12
6612417016
นายจิรโชติ จงธรรม์ 
13
6612417017
นายธนกฤต โสดา 
14
6612417018
นายนธิพร บัวมีธูป 
15
6612417020
นายปิติภัทร บุญธนพร 
16
6612417022
นายพีรวิชญ์ พรมบุญชู 
17
6612417023
นายภัทรภูมิ แก้วกัลยา 
18
6612417024
นายภิตินันท์ โฉมแดง 
19
6612417025
นายศุภวิชญ์ ขุนเณร 
20
6612417026
นายสรวิศ ทรัพย์สิน 
21
6612417027
นายสุธิพงศ์ สมศรี 
22
6612417028
นายอัครเดช บารมีพุทธะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................