มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612614053
นางสาวกันย์สินี ผู้มีสัตย์ 
2
5612614057
นางสาวณัฐกานต์ อ้องาม 
3
5612614062
นางสาวนันทนา จันทะวาศ 
4
5612614086
นายพีรยุทธ กลิ่นเกตุ 
5
5612614088
นายมนตรี พุทธานันทเดช 
6
5612614092
นายศริตวรรธน์ ปรัชญาภัทรพงศ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................