มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา กลุ่ม 4
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6615277026
นางสาวภัสสร ใจจำนงค์ 
2
6615277027
นางสาววามนี ปรีชา 
3
6615277028
นางสาวศิวพร ทองเพชร 
4
6615277029
นางสาวสีดา จันทร์ทุ่ง 
5
6615277030
นางสาวสุมิตรา เม่นขาว 
6
6615277031
นายจิรเมธ ศรีคง 
7
6615277032
นายจิราวัช ยอดเพ็ง 
8
6615277033
นายณพวุฒิ ทองจันทร์ 
9
6615277034
นายธนกฤต สุทธิประภา 
10
6615277035
นายธนพัฒน์ พุ่มพร 
11
6615277037
นายปฏิภาณ เลาวกุล 
12
6615277038
นายปริวัฒน์ มั่นทอง 
13
6615277039
นายพัลลภ ศรีอาวุธ 
14
6615277040
นายพิชเยศ มารศรี 
15
6615277041
นายภานุวัตร ตุ่นแก้ว 
16
6615277042
นายภูผา อินทรศิลา 
17
6615277043
นายภูรีภัทร ชัยรัตน์ 
18
6615277044
นายภูวเดช สุวรรณโฉม 
19
6615277045
นายศุภณัฐ เพ็ชรพงษ์ 
20
6615277046
นายสุรเทพ ถาวรกูล 
21
6615277047
นายอรรถเดช งามงอน 
22
6615277048
นายอัมรินทร์ แสงรัตน์ 
23
6615277049
นายโอจิณณ์ ปานเกิด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................