มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712417011
นางสาวนฤมล พรมศิริ 
2
5712417013
นางสาวน้ำตาล แพงสี 
3
5712417020
นางสาววราภรณ์ วงษ์โต 
4
5712417037
นายทาเกชิ โอโนเดร่า 
5
5712417040
นายปิยวัฒน์ จานตาดี 
6
5712417046
นายสุพจน์ จันทร์ประเทือง 
7
5712417047
นายอภิธาน ธาราแสวง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................