มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112412072
นางสาวอารีรัตน์ แก่นจันทร์ 
2
6112412081
นายศุภกฤต ฤทธิ์รอด 
3
6112412083
นายอนุพงษ์ น้อยเขียว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................