มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ชีววิทยา กลุ่ม 2
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812213035
นางสาวขนิษฐา ปัตตะแวว 
2
5812213038
นางสาวชนันภรณ์ บุญนาก 
3
5812213047
นางสาวประกายแก้ว วันเพ็ง 
4
5812213060
นายภรศิษฐ สวัสดิ์รักษา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................