มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6215268001
นายณัฐพงศ์ สินมา 
2
6215268002
นายดนัยพงษ์ สละปัญญา 
3
6215268003
นายทศพร ศรีนรคุตร 
4
6215268004
นายธนากร เลาวกุล 
5
6215268005
นายนพพล หมั่นมี 
6
6215268006
นายนพรัตน์ จันทะคุณ 
7
6215268007
นายบริรักษ์ ประชุม 
8
6215268008
นายบุญญฤทธิ์ ยศเจริญ 
9
6215268009
นายศักดิ์สิทธิ์ ปุกฝั้น 
10
6215268010
นายสุภาพ สุวรรณนาค 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................