มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912614059
นางสาวณัฏฐณิชา สมบูรณ์พงษ์กิจ 
2
5912614073
นางสาวสุภาวดี กุลจันทร์ 
3
5912614076
นางสาวอารัญญา แก่นพรม 
4
5912614087
นายนัทธพงศ์ หลิมประเสริฐ 
5
5912614095
นายวิรัช พุทธสา 
6
5912614098
นายอรุณ สนเมืองปัก 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................