มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012239001
นางสาวกรรณิการ์ พิลา 
2
6012239002
นางสาวกฤตยา วงษ์เมือง 
3
6012239003
นางสาวกอหญ้า วงษ์อินทร์ 
4
6012239004
นางสาวกัญญาพิพัฒน์ ยาดี 
5
6012239005
นางสาวชลิดา คำพุด 
6
6012239007
นางสาวณัฐริกา มีพวง 
7
6012239008
นางสาวนันทิชา กุลบุตร 
8
6012239009
นางสาวน้ำฝน เขื่อนเก้า 
9
6012239010
นางสาวปนัดดา เทียมสอน 
10
6012239011
นางสาวพงษ์นภา แดงไฟ 
11
6012239012
นางสาวสโรชา ศรีสุภะ 
12
6012239015
นางสาวสุภัสสรา เจริญยิ่ง 
13
6012239016
นางสาวอริสา ศรีทาศักดิ์ 
14
6012239017
นายจักรพงษ์ ทองดาดาษ 
15
6012239018
นายจิรากร ดำงาม 
16
6012239019
นายชัชพงศ์ แย่งเพ็ชร 
17
6012239020
นายธนวัฒน์ คงเกียรติพันธุ์ 
18
6012239022
นายพงศธร พูลทอง 
19
6012239025
นายอดิศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................