มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุ่น 19 ก.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6067101003
นางสาววิไล อ่อนตานา 
2
6067101006
นายพัชรพงษ์ เพชรโก 
3
6067101009
นางสาวชฎาธาร จันทร์ดี 
4
6067101012
นางรุ่งนภา พฤกษาศิลป์ 
5
6067101013
นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค 
6
6067101014
นายชิโนรส จันทร์บุญนาค 
7
6067101016
นายพรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................