มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุ่น 19 ก.
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6067101009
นางสาวชฎาธาร จันทร์ดี 
2
6067101012
นางรุ่งนภา พฤกษาศิลป์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................