มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การประถมศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412125032
นางสาวกชกร ตระกูลวนาสุข 
2
6412125033
นางสาวกัญญารัตน์ เถื่อนด้วง 
3
6412125034
นางสาวจิราภา จีนรัตน์ 
4
6412125035
นางสาวโชติกา คำใบ 
5
6412125036
นางสาวฐานิดา พันอะ 
6
6412125037
นางสาวฐิติยา ยงจอหอ 
7
6412125038
นางสาวณัฐนรี อภัยโส 
8
6412125040
นางสาวนพรัตน์ หวังครอบกลาง 
9
6412125041
นางสาวนริศรา ดวงอุประ 
10
6412125042
นางสาวนันทิตา กระต่ายจันทร์ 
11
6412125043
นางสาวนิดา ตาปิ๋วเครือ 
12
6412125044
นางสาวบุณยาพร นาแซง 
13
6412125045
นางสาวปริยาภัทร แก้วเข้ม 
14
6412125046
นางสาวปัณฑิตา ยาทา 
15
6412125047
นางสาวพรศิลา ทองทา 
16
6412125048
นางสาวพัชราพร เถื่อนเทียม 
17
6412125049
นางสาวพัชรินทร์ เพ็ชรรัตน์ 
18
6412125050
นางสาวพุทธรักษา สอนตัน 
19
6412125051
นางสาวแพรวา ประพันธ์ 
20
6412125052
นางสาวศศิประภา มีศิลป์ 
21
6412125053
นางสาวศิริประภา ราชาเดช 
22
6412125054
นางสาวศุภาพิชญ์ อุประปุ้ย 
23
6412125055
นางสาวสิรามล เงินทอง 
24
6412125056
นางสาวอมรรัตน์ ชัยโยธา 
25
6412125057
นางสาวอารียา ใสกระจ่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การประถมศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412125059
นายธนพล อิ่มอรชร 
27
6412125060
นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งสัมฤทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................