มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 23/08
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6235622020
นางสาวสุวิมล หมีนาค 
2
6235622023
นายประทีป เมี้ยนเทศ 
3
6235622028
นางสาววริศรา จันทะคีรี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................