มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา กลุ่ม 4
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512271019
นางสาวดวงพร ทองกรณ์ 
2
6512271020
นางสาวปิยาภรณ์ เมฆวิรยุทธ์โยธิน 
3
6512271021
นางสาวปิยาภัทร์ เมฆวิรยุทธ์โยธิน 
4
6512271023
นางสาวพัชรินทร์ กออำไพ 
5
6512271025
นางสาวรัตมณี ดวงตะวัน 
6
6512271026
นางสาววราลักษณ์ เพ็งอ่ำ 
7
6512271027
นายนิธิศ อินทจักร์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................