มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 25/40
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6432602002
นางสาวกัลย์สุดา สนสง 
2
6432602004
นางสาวกาญจนา ถนอมผิว 
3
6432602005
นางสาวกุลณัฏฐา ขุนด่าน 
4
6432602006
นางสาวจณิตา ธีรวงศ์ภาสกร 
5
6432602007
นางสาวชนิตา อินทร์ยัง 
6
6432602009
นางสาวธนิสร คมขำหนัก 
7
6432602010
นางสาวนภรักษ์ กร่ำพร้า 
8
6432602011
นางสาวปภรพรรณ ป้อมกสันต์ 
9
6432602012
นางสาวปิยะมาศ โข่งศรี 
10
6432602013
นางสาวพนิดา เกตุอินทร์ 
11
6432602015
นางสาวภิรฎา พึ่งเงิน 
12
6432602016
นางสาวมินทร์ตรา หมอปุย 
13
6432602017
นางสาววรรณภา พันธุ์ศรี 
14
6432602018
นางสาววิชญาดา เลิศเสม 
15
6432602019
นางสาววิภาวรรณ เส็งสอน 
16
6432602020
นางสาวสาวิตรี ยมมา 
17
6432602021
นางสาวสุมิตรา อุระนัน 
18
6432602022
นายกมลวิทย์ ราชพัฒน์ 
19
6432602023
นายกำพลศักดิ์ แก้วน้ำอ่าง 
20
6432602024
นายกิตติ โศจิวิศาล 
21
6432602026
นายขัตติยะ วรศรีนา 
22
6432602027
นายจิรวัฒน์ ฉิมไหล 
23
6432602028
นายชัยวัฒน์ ปั้นทิม 
24
6432602029
นายชาติศิริ อินทะปัญญา 
25
6432602030
นายณัฐดนย์ โศจิวิศาล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 25/40
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6432602032
นายดนุพนธ์ ไชยวงค์วัฒน์ 
27
6432602034
นายธนัชพงศ์ ศรีเบญจมาศ 
28
6432602035
นายปิยพงษ์ คงพิรอด 
29
6432602036
นายพงครินทร์ พุ่มทอง 
30
6432602039
นายวงศ์เทพ ฉัตรทินวัฒน์ 
31
6432602040
นายศุภกานต์ ชีวะนานนท์ 
32
6432602042
นายสุริยะ คุณานนท์ 
33
6432602044
นางสาววราภรณ์ แซ่หลอ 
34
6432602045
นางสาววิชุดา สระกระโทก 
35
6432602046
นางสาวปณิตา ปิ่นโตนด 
36
6432602047
นางสาวอิงฟ้า ทองคำพงษ์ 
37
6432602048
นายธีรศักดิ์ หล่อพัฒนากุล 
38
6432602049
นายธีรพัฒน์ นิยมไทย 
39
6432602050
จ่าอากาศตรีดุลยทรรศน์ อ้วนวิจิตร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................