มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ 18/05
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5735602006
นางสาวฐาปณีย์ แก้วทองเกลอ 
2
5735602012
นางสาวบุษณีย์ คงนา 
3
5735602030
นายเฉลิมพร คำนก 
4
5735602033
นายทวีศักดิ์ สีหา 
5
5735602073
นางสาวศิริวรรณ ปานเสน 
6
5735602083
นางสาวดวงกมล อัจฉริยเดชากุล 
7
5735602089
นางสาวนลินี นาคนวล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................