มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา จุลชีววิทยา กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2557

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5712212010
นางสาวปริชาติ เทวิละ 
2
5712212015
นางสาวศิรินันท์ คนหาญ 
3
5712212017
นางสาวอโณทัย การะเกตุ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................