มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 17/36
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5632412040
นางสาวบุษรา เพ็งพานิชย์ 
2
5632412042
ร้อยตำรวจโทณรงฤทธิ์ มนะเกษตรธาร 
3
5632412043
ร้อยตำรวจโทนครินทร์ คงภู 
4
5632412044
สิบเอกพีรพัฒน์ ขจีจิต 
5
5632412045
ร้อยตำรวจโทมานพ แก้วเอี่ยม 
6
5632412046
ร้อยตำรวจตรีสมหมาย เมตตา 
7
5632412048
นายเสรี พึ่งเมือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................