มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา แผน ข
ระดับ ครุศาสตรมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6567101003
นางณัฐพร จุ่นคง 
2
6567101007
นางสาวศุภลักษณ์ พิมพา 
3
6567101017
ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ ถอดเขี้ยว 
4
6567101019
นางสาวกรชนก ทัพโยธา 
5
6567101020
นางสาวชนกพร นมเนย 
6
6567101021
นางน้ำเพชร เมืองเหลือ 
7
6567101022
นายกิตติพงศ์ เกิดพิน 
8
6567101023
สิบเอกกิตติศักดิ์ มีก่ำ 
9
6567101024
นายฐิเบษ วงษ์สำราญ 
10
6567101025
นายปุญญฉัตต์ คำหมู่ 
11
6567101026
นายพีระพงษ์ สิงห์รอ 
12
6567101027
นายวันเฉลิม วงค์สวัสดิ์ 
13
6567101028
นายศักดิ์ปัญญา ลิ้นจี่ 
14
6567101029
นายสุนภนต์ นิณรัตน์ 
15
6567101030
นายสุรวัจน์ แก้วหมุด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................