มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012208001
นางสาวกัญญารัตน์ ประทีปคีรี 
2
6012208002
นางสาวกาญจนา ศรีผา 
3
6012208003
นางสาวกุลสตรี จูกุล 
4
6012208005
นางสาวจันทิมา ท้าวอุบล 
5
6012208006
นางสาวจุฑามาศ นาคคงคำ 
6
6012208007
นางสาวชลลดา กะเสตวิทย์ 
7
6012208008
นางสาวชลิดา กันแตง 
8
6012208009
นางสาวธนพร ดาวเรือง 
9
6012208010
นางสาวธวัลรัตน์ อ่ำอำไพ 
10
6012208011
นางสาวบุษกร แผนนาม 
11
6012208012
นางสาวปนิดา สิงห์วี 
12
6012208013
นางสาวปรีณาภา อินทร์รอด 
13
6012208014
นางสาวปาริชาติ ส้มฉุน 
14
6012208015
นางสาวพนิดา เสือครุฑ 
15
6012208017
นางสาวพรรณนารา แสงนวน 
16
6012208018
นางสาวมณฑิรา ประสงค์ผล 
17
6012208019
นางสาวรุ่งนภา เดชแพ 
18
6012208020
นางสาววทันยา อนุเคราะห์ 
19
6012208021
นางสาววนิดา ตรงต่อกิจ 
20
6012208022
นางสาววนิดา เลี่ยมวิลัย 
21
6012208023
นางสาววรรณนภา อู่ตุ้ม 
22
6012208024
นางสาววิมลวรรณ แก้วตา 
23
6012208025
นางสาวศุภกานต์ เยี้ยวประเสริฐ 
24
6012208026
นางสาวสิริรักษ์ ภักดีนอก 
25
6012208027
นางสาวสุดารัตน์ หมู่ดวง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012208028
นางสาวสุนิสา มาตีบ 
27
6012208029
นางสาวอริศรา ข้าวก่ำ 
28
6012208030
นางสาวอารยา จันทองหลาง 
29
6012208031
นายชวัล บัวสำเริง 
30
6012208032
นายณัชฐปกรณ์ สินแสงแก้ว 
31
6012208034
นายธีระพงษ์ เจิมจุ้ย 
32
6012208035
นายพงษ์นภัส สรรคชา 
33
6012208036
นายพัสพล แก้วพวง 
34
6012208037
นายภาณุเดช ผาแสง 
35
6012208038
นายวรรณชัย ศาลาทุ่ง 
36
6012208039
นายศุภกิตติ์ เสาเมืองทอง 
37
6012208041
นายอานนท์ ประสาทพร 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................