มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012208002
นางสาวกาญจนา ศรีผา 
2
6012208007
นางสาวชลลดา กะเสตวิทย์ 
3
6012208015
นางสาวพนิดา เสือครุฑ 
4
6012208027
นางสาวสุดารัตน์ หมู่ดวง 
5
6012208032
นายณัชฐปกรณ์ สินแสงแก้ว 
6
6012208035
นายพงษ์นภัส สรรคชา 
7
6012208038
นายวรรณชัย ศาลาทุ่ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................