มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ 20/40
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5932614001
นางสาวณัฐริกา เชตะวัน 
2
5932614005
นางสาวนารีรัตน์ จงปรีเปรม 
3
5932614007
สิบตรีหญิงเพ็ญพิมล บรรณสาร 
4
5932614008
นางสาวรุ่งทอง นอบเผือก 
5
5932614010
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์แก้ว 
6
5932614011
นางสุพนา จินดามณี 
7
5932614014
นายกิตติพัฒน์ เชาวนะ 
8
5932614019
นายรัชปริญญ์ พิทักษ์รัตนพงษ์ 
9
5932614023
สิบโทภูมิมินทร์ ศรีแสน 
10
5932614024
นางสาวเสาวลักษณ์ นิ่งนงค์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................