มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการประยุกต์ แผน ข
ระดับ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6367605008
นางสาวมัณยาภา ขำแก้ว 
2
6367605009
นางสาวลภัสรดา กลมพุก 
3
6367605010
นางสาวสกุลณี อภัย 
4
6367605011
นายไกรศร วันปุย 
5
6367605012
นายคุณากร สืบสายอ่อน 
6
6367605013
นายพีระศักดิ์ แคล้วสูงเนิน 
7
6367605014
นายวสันตพรรษ อมรไพรศาล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................