มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512111007
นายกฤษกร แจ่มจันทร์ 
2
6512111031
นางสาวชนนิกานต์ นูเนตร 
3
6512111032
นางสาวญาสิตา นิ่มนุช 
4
6512111034
นางสาวธัญวรรณ อินสิทธิ์ 
5
6512111035
นางสาววรรณณิษา จันทร์คนึง 
6
6512111036
นางสาวสุจรรย์จิรา ไวยโรจน์ 
7
6512111037
นางสาวสุทินา ลีชานนท์ 
8
6512111038
นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ 
9
6512111039
นายคมกริช ผกามาศ 
10
6512111040
นายชณดล รัตนมงคล 
11
6512111041
นายณัฐชนน พันธุรัตน์ 
12
6512111042
นายณัฐพงษ์ คงเมือง 
13
6512111043
นายณัฐวัฒน์ ปิ่นทอง 
14
6512111044
นายธนพล รวบรวม 
15
6512111045
นายธนวัฒน์ อิ่มเอิบ 
16
6512111047
นายนนทกร อ่างแก้ว 
17
6512111048
นายปฏิพัทธ์ ทองหอม 
18
6512111049
นายปวริศ สุขยง 
19
6512111050
นายพลวรินทร์ รักขนาม 
20
6512111051
นายพีรภัทร์ พยอม 
21
6512111052
นายภาคิน ศิริโพธิ์แพง 
22
6512111053
นายภานุพงษ์ ฉายเพชร 
23
6512111054
นายราเชนทร์ ภูพันนา 
24
6512111055
นายวีรพล ปัทมเกตุ 
25
6512111056
นายศุทธวีร์ กองร้อย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา พลศึกษา กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512111057
นายสืบสกุล บุญเลี้ยง 
27
6512111058
นายสุทธิภัทร ศรีรัตน์ 
28
6512111060
นายอิทธิพัทธ์ ดอนพาลี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................