มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ กลุ่ม 3
ระดับ นิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912614105
นางสาวณัชชา คำจริง 
2
5912614107
นางสาวธนัญญา หอมสอาด 
3
5912614109
นางสาวนัทธมล ภักดีเงิน 
4
5912614111
นางสาวพรรธิภา สมบูรณ์สุข 
5
5912614113
นางสาวมธุรดา ใจผ่อง 
6
5912614114
นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์ 
7
5912614117
นางสาววชรพร เรืองคำ 
8
5912614148
นายสุรเชษฐ์ พิมพ์หอม 
9
5912614149
นายอธิวัฒน์ พรหมลัทธิ์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................