มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2556

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5612602086
นางสาวธัญชนก สินทรัพย์ 
2
5612602093
นางสาวไพลิน ฉิมมาป้อ 
3
5612602102
นางสาวสกุลทิพย์ สิทธิเสนา 
4
5612602112
นายชนวิทย์ เครือวงศ์ 
5
5612602113
นายชนวีร์ นวลงาม 
6
5612602121
นายไพโรจน์ ปู่ซึ้ง 
7
5612602131
นายเอกอัมรินทร์ ศรีรักษา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................