มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6412407001
นางสาวกรชนก แสงแผน 
2
6412407003
นางสาวคณิศร แก้วบังเกิด 
3
6412407008
นางสาวปภาพินท์ น้อยลา 
4
6412407009
นางสาวปาณิศา อิ่มขุนทอง 
5
6412407010
นางสาวพนาวรรณ หย่ำวิลัย 
6
6412407011
นางสาวพัชรา โทสุวรรณ 
7
6412407012
นางสาวภัสราภรณ์ รุ่งสุกใส 
8
6412407013
นางสาวรวินทร์นิภา ใจชื่น 
9
6412407014
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญโปร่ง 
10
6412407015
นางสาวรุ่งนภา พลูเลิศ 
11
6412407016
นางสาววิราวรรณ ศรีพัฒน์ 
12
6412407017
นางสาวสิรินภา สอนตัน 
13
6412407019
นางสาวอุบลรัตน์ รอดเจริญ 
14
6412407020
นายจิรพัฒน์ ตรงดี 
15
6412407021
นายเจษฎา อ่ำเจริญ 
16
6412407022
นายชวนากร รุ่งสถาพร 
17
6412407023
นายทักษ์ดนัย พึ่งสลุด 
18
6412407024
นายพชรพล พันธ์พัฒนากุล 
19
6412407025
นายพุฒิพงศ์ ทัศนะ 
20
6412407026
นายภูผา ผิวพรรณ 
21
6412407028
นายศุภวิชญ์ อาจสุธรรม 
22
6412407029
นายอนุชา ชูเมือง 
23
6412407030
นายเอกปวีณ์ อุ่นวงค์ 
24
6412407031
นางสาวขวัญนภา บุญมา 
25
6412407043
นางสาววรัญญา ทองพงษ์เนียม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6412407065
นางสาวชลธร พุ่มจันทร์ 
27
6412407066
นางสาวไพลิน ชิงชัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................