มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012606047
นางสาวขนิษฐา ขำทองระย้า 
2
6012606052
นางสาวฐิตาภรณ์ คงเนียม 
3
6012606062
นางสาวพรจรัส พรมสว่าง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................