มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012606002
นางสาวกมลทิพย์ สายเปลี่ยน 
2
6012606019
นางสาวพิมพ์นิภา อ่านชำนาญ 
3
6012606034
นางสาวอัญชลี ยี่ตั้ง 
4
6012606046
นางสาวกัญญารัตน์ พรหมรักษา 
5
6012606047
นางสาวขนิษฐา ขำทองระย้า 
6
6012606048
นางสาวขวัญตา ลำขวัญ 
7
6012606049
นางสาวจิราภรณ์ เลิศณรงค์ 
8
6012606050
นางสาวจุฑามาศ สีมูล 
9
6012606051
นางสาวชรินทร์เนตร ทองจันอับ 
10
6012606052
นางสาวฐิตาภรณ์ คงเนียม 
11
6012606053
นางสาวณัฐทิดา อินแผลง 
12
6012606055
นางสาวธัญจิรา การังใจ 
13
6012606056
นางสาวธัญญลักษณ์ จ้อยโถ 
14
6012606057
นางสาวนภัสรา เครืองรัมย์ 
15
6012606058
นางสาวนภัสวรรณ์ ธูปหอม 
16
6012606059
นางสาวนิตยา เข็มคง 
17
6012606060
นางสาวบุษยากร บุญรอด 
18
6012606061
นางสาวเบญจมาศ ชุ่มชื่น 
19
6012606062
นางสาวพรจรัส พรมสว่าง 
20
6012606063
นางสาวพรพิมล แสงปัญญา 
21
6012606064
นางสาวพิจิตตรา นุ้ยวรรณ์ 
22
6012606065
นางสาวพิมพิมาย ศรีสมุทร 
23
6012606066
นางสาวมณีรัตน์ แสงทรัพย์ 
24
6012606067
นางสาวมาริสา พรมสอน 
25
6012606069
นางสาวรุ่งนภาภรณ์ บุญเสือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012606071
นางสาววรรณวิภา จันทร์เพ็ญ 
27
6012606072
นางสาววัชรีพร คีรีรมย์ 
28
6012606073
นางสาวศิริประภา วงค์คีรี 
29
6012606074
นางสาวศิริลักษณ์ เนียมแก้ว 
30
6012606075
นางสาวอรณิชา อุ่มมี 
31
6012606076
นายกิตติพงศ์ พุ่มน่วม 
32
6012606077
นายณัฐพงค์ ปิตาระคะ 
33
6012606078
นายณัฐพล บุญเรือ 
34
6012606080
นายนิรัตน์ชัย คลองตะเคียน 
35
6012606081
นายปรมัตย์ ศรีอุดร 
36
6012606082
นายวัยวุฒิ เพชรไทย 
37
6012606083
นายวิศวะ พึ่งแย้ม 
38
6012606084
นายศรัณญ์ สุขมาก 
39
6012606085
นายอนาวิล ฉิมมา 
40
6012606087
นางสาวกานต์ธีรา ปานแจ้ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................