มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม 2
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212208032
นางสาวฐิติรกาญจน์ วงศ์จำปา 
2
6212208035
นางสาวณัฐธิดา สวัสดิ์ 
3
6212208040
นางสาวปรัสวรรณ ติตุมมา 
4
6212208046
นางสาวสุธิดา กิจเจริญฟุ้ง 
5
6212208056
นายวิชยุตม์ แอเขี่ยม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................