มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812234014
นางสาวปณัฐดา มิ่งเทศ 
2
5812234017
นางสาวพัชรา กองอ่อนศรี 
3
5812234022
นางสาวรุ่งทิวา หารสุด 
4
5812234035
นางสาวอัจฉราภรณ์ ต่อมยิ้ม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................