มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด กลุ่ม 2
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2558

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5812606071
นางสาวขนิษฐา มีแสง 
2
5812606073
นางสาวจารุภา บุญชู 
3
5812606077
นางสาวณัฐฐาพร ท้วมแก้ว 
4
5812606085
นางสาวปิยะธิดา ฝั้นวงศ์ 
5
5812606087
นางสาวพรพิมล เดชอุ่ม 
6
5812606097
นางสาววรรณนิภา คชฤกษ์ 
7
5812606105
นายกษิณ สันตพงศ์ 
8
5812606107
นายจักษ์กฤษณ์ วรรณภิรมย์ 
9
5812606109
นายทศพล ท้วมเพ็ง 
10
5812606126
นายสรวิศ ทองสัมฤทธิ์ 
11
5812606129
นายสิรดนัย คงเรือง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................