มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม 2
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6015249042
นายณัฐวุฒิ ฝังใจ 
2
6015249046
นายนิติศักดิ์ ช้างงาม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................