มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เซรามิกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2559

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
5912215003
นายชนกนันท์ นันทนพิบูล 
2
5912215004
นายชวัลกร วัฒนชัย 
3
5912215006
นายธนวัช สิทธิมณี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................