มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา กลุ่ม 1
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2554

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
544104001
นางสาวกริชศิณี มีมานะทำ 
2
544104004
นางสาวบงกช บุญอาจ 
3
544104025
นายสิทธิกร สามงามแสน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................