มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่ม 2
ระดับ สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2561

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6112244029
นางสาวณัฐวิภา นุชนาด 
2
6112244031
นางสาวธัญวรัตน์ มหานิล 
3
6112244042
นายเทพประธาน เนตรนิล 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................