มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การตลาด 21/43
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6032606001
นางสาวกุลวลัย จาดยางโทน 
2
6032606002
นางสาวจุฑามาศ จิตอารีย์ 
3
6032606003
นางสาวชิษณุชา มาพันธ์สุ 
4
6032606004
นางสาวธนิตา ม่วงเฟื่อง 
5
6032606006
นางสาวธิดารัตน์ ศรีภัทรวิทย์ 
6
6032606010
นางสาวเยาวลักษณ์ โสภาวัง 
7
6032606017
นายณัฐวัฒน์ รัตนเรืองวิโรจน์ 
8
6032606018
นายธนวัต แตงวังทอง 
9
6032606019
นายปิติภัทร์ ต๊ะเขตต์ 
10
6032606022
นายลัทธพงศ์ หาดทา 
11
6032606023
นายเอกรัฐ พงศ์ไพจิตร 
12
6032606025
นางสาวโยษิตา เอการัมย์ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................