มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6512112031
นางสาวจันทรา มั่นเหมาะ 
2
6512112032
นางสาวจิดาภา ชูจิตร 
3
6512112033
นางสาวจุฑารัตน์ วงษ์ปัญญา 
4
6512112034
นางสาวณัฐนารี ขันติมิตร 
5
6512112035
นางสาวณิชากร จะจง 
6
6512112036
นางสาวณิชาพร ยศชัย 
7
6512112037
นางสาวดลวรรณ วังราษฎร์ 
8
6512112038
นางสาวธนภรณ์ ขันศรี 
9
6512112039
นางสาวนราวัลย์ จันทร์พิทักษ์ 
10
6512112040
นางสาวนันท์นภัส ขันทะวัตร์ 
11
6512112041
นางสาวปุณิกา ภูสะเทียน 
12
6512112042
นางสาวพิมพ์นิภา มิ่งโสดา 
13
6512112043
นางสาวพิมพ์พิมล แก้วพลอย 
14
6512112044
นางสาวภัทรานิษฐ์ ทับทิม 
15
6512112045
นางสาวภัทราภรณ์ เกิดบึงพร้าว 
16
6512112046
นางสาวภูริชญา นุชอนงค์ 
17
6512112047
นางสาวยุพารัตน์ สวัสดิ์เอื้อ 
18
6512112048
นางสาวรัตนาพร จำปางาม 
19
6512112049
นางสาววณิดา แดงทุ่ง 
20
6512112050
นางสาววราภรณ์ สีหะวงษ์ 
21
6512112051
นางสาวสุภาพร จิตธรรม 
22
6512112052
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์นิฤทัย 
23
6512112053
นางสาวอวัสดา อาจหาญ 
24
6512112054
นางสาวอาริษา พึ่งทรัพย์ 
25
6512112055
นายณัฐภัทร นวกุล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย กลุ่ม 2
ระดับ ครุศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6512112056
นายธีรวัฒน์ เงินทอง 
27
6512112057
นายปกรณ์ ยอดเพชร 
28
6512112058
นายปิยะณัฐ สิงหา 
29
6512112059
นายวิทวัส โป่งเครือ 
30
6512112060
นายอภิสิทธิ์ หลวงนุช 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................