มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา หลักสูตรวิชาชีพครู 25/54
ระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6436116092
นางสาวชลธิชา สิทธิโชติ 
2
6436116098
นางสาวเนตรชนก เพ็งสว่าง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................