มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012417037
นางสาวปลายฟ้า พิมป่าติ้ว 
2
6012417054
นายอลงกรณ์ ฉุยกำเหนิด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................