มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012417001
นางสาวกนกวรรณ แก้วเกต 
2
6012417002
นางสาวกาญจนา บางทับ 
3
6012417008
นางสาวเบญจพร สุริโย 
4
6012417011
นางสาวรสพร เกษกาญจนานุช 
5
6012417012
นางสาววิภาวี อินดีคำ 
6
6012417013
นางสาวสันต์สนีย์ นุ่มพรม 
7
6012417014
นางสาวสาวิตรี ทัศวงศ์ 
8
6012417015
นางสาวสุดารัตน์ การสมทรัพย์ 
9
6012417016
นางสาวสุนิสา เกิดเปี่ยม 
10
6012417018
นางสาวอภิญญา คุ้มครอง 
11
6012417019
นางสาวอมรทิพย์ แดนหงษี 
12
6012417024
นายธนวิทย์ แก้วบุตร 
13
6012417025
นายพสธร โพธิ์คำ 
14
6012417027
นายสุวพงษ์ สายจันทรา 
15
6012417028
นายอธิพงษ์ โมทะนี 
16
6012417033
นางสาวธนัชพร นวลจันทร์เพ็ญ 
17
6012417034
นางสาวธมนวรรณ ถาวรกูล 
18
6012417035
นางสาวธัญญาเรศ พิเชฐถาวร 
19
6012417037
นางสาวปลายฟ้า พิมป่าติ้ว 
20
6012417038
นางสาวพลอยน้ำเงิน แตงงาม 
21
6012417042
นางสาวสุธิดา จันทร์แก้ว 
22
6012417043
นางสาวอรพินท์ ศรีผุย 
23
6012417046
นางสาวอุบลวรรณ มากสกุล 
24
6012417049
นายธนาวุฒิ อินขาว 
25
6012417051
นายวิชญะ ศรีสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น กลุ่ม 1
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012417053
นายสยามรัฐ ปานบุญ 
27
6012417054
นายอลงกรณ์ ฉุยกำเหนิด 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................