มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6012602001
นางสาวกมลฉัตร สระทองคำ 
2
6012602002
นางสาวกริยากร พันธุ์พุก 
3
6012602003
นางสาวกิ่งกาญจน์ ราชวงษ์ 
4
6012602004
นางสาวจณิศตา อัครพรสถิต 
5
6012602005
นางสาวจีรวรรณ ยศอ่อน 
6
6012602006
นางสาวญาณี สุจริต 
7
6012602007
นางสาวณัฐธินนท์ บุญเม่น 
8
6012602008
นางสาวณัฐนรี ส่งศรี 
9
6012602009
นางสาวธัญรดา พรมกล้า 
10
6012602010
นางสาวนภาพร โฉมวานิช 
11
6012602011
นางสาวบุญฑริกา ธูปหอม 
12
6012602012
นางสาวปนิตา สุทธิหล่อ 
13
6012602014
นางสาวพรนภา แก้วใหญ่ 
14
6012602015
นางสาวพรพิมล พิมพิณ 
15
6012602016
นางสาวพรลภัส มณีวัลย์ 
16
6012602018
นางสาวพิรชา แสวงผล 
17
6012602021
นางสาวพนิชพิชชา สุขสวาท 
18
6012602022
นางสาวรวีวรรณ บุญเม่น 
19
6012602023
นางสาวรัตนาภรณ์ เณรเถา 
20
6012602024
นางสาวฤทัย ทองพันช่าง 
21
6012602025
นางสาววัชราภรณ์ สีหะวงษ์ 
22
6012602026
นางสาวศรัญญา โคตรสิงห์ 
23
6012602027
นางสาวศริญยา ชนะโต 
24
6012602028
นางสาวศศิธร สุขแดง 
25
6012602029
นางสาวศุภลักษณ์ อักษร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6012602030
นางสาวสุกัญญา ผิวเขียว 
27
6012602031
นางสาวสุธัญญา นิลแนม 
28
6012602033
นางสาวสุนิสา พิมพ์บุญมา 
29
6012602034
นางสาวสุภัสสร กันเฉย 
30
6012602035
นางสาวแสงมณี โพยมรัตน์ 
31
6012602036
นางสาวอภิสมัย อู่ไทย 
32
6012602037
นางสาวอรนิภา เอี่ยมโซ้ 
33
6012602038
นางสาวอรัชพร โพธิ์ศรี 
34
6012602040
นายกิตติภณ เขียวต่าย 
35
6012602041
นายกีรติ ประดับศรี 
36
6012602043
นายชาญณรงค์ ต้มกลั่น 
37
6012602044
นางสาวฑิฆัมพร เขียวบัว 
38
6012602046
นายณัฐวุฒิ แสนทวีสุข 
39
6012602047
นายถิรวัฒน์ ดวงหทัย 
40
6012602048
นายธนกฤต เพื่อนประเสริฐ 
41
6012602051
นายภัทร วัชรจิตบวร 
42
6012602052
นายภูมิณัฐ คัชมาตย์ 
43
6012602055
นายวินัย หอมเจริญ 
44
6012602057
นายสิทธินนท์ จิตรงาม 
45
6012602058
นายสิรภัทร มิ่งประเสริฐ 
46
6012602059
นายอชิตพล โฆษิตฤทธิเดช 
47
6012602107
นายปัญญาวัฒน์ เจริญสุข 
48
6012602137
นางสาวพณิชชา ตริตรอง 
49
6012602141
นางสาวภัทรวดี ศรีกะทัด 
50
6012602174
นายธีรศักดิ์ อยู่หลาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2560

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
51
6012602175
นายภิสิทธิ์ นากแก้ว 
52
6012602184
นางสาวมีนา มาลัย 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................