มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 24/36
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6332418002
นางสาวดลญา พุดทอง 
2
6332418003
นางสาวบุณยาพร สิงหะเทพ 
3
6332418006
นางสาวมนรดา รัศมี 
4
6332418007
นางสาววรรณวิสา พวงทอง 
5
6332418008
นางสาววาสิณี หมื่นจิตร 
6
6332418009
นางสาวศิรินธา ใคร้ยะ 
7
6332418010
นางสาวสุกัญญา น้อยลา 
8
6332418012
นางสาวสุวดี ตรีจิตต์ 
9
6332418013
นางสาวอาทิตยา อ่อนละมูล 
10
6332418014
นายจักรกฤษ บุญพญา 
11
6332418016
นายบุญญโชติ พรมชาติ 
12
6332418018
ว่าที่ร้อยตรีวรพล โพตะกาว 
13
6332418019
นายอนุรักษ์ ชุ่มเย็น 
14
6332418020
นางสาวศริยา ใคร้ยะ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................