มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา ภาษาไทย 24/36
ระดับ ศิลปศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6332418003
นางสาวบุณยาพร สิงหะเทพ 
2
6332418014
นายจักรกฤษ บุญพญา 
3
6332418020
นางสาวศริยา ใคร้ยะ 
4
6332418022
นางสาวภูมิรัตน์ ภูมิผล 
5
6332418023
นางสาวลำเพย หนูชาวนา 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................