มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 24/03
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6335253001
นางสาวนันท์นภัส ศิริมหาวิรุฬห์กร 
2
6335253002
นางสาวไพรินทร์ ปั้นรูป 
3
6335253004
นางสาวรสสุคนธ์ ปั้นรูป 
4
6335253005
นางสาวลัคนา สุพาวาณิชย์ 
5
6335253006
นางสาววรพร สุขแสงเปล่ง 
6
6335253007
นายฐตพนธ์ ไชยโอชะ 
7
6335253008
นายณัฐชนน อุดมพรพนารักษ์ 
8
6335253009
นายดนัย จำปาหวาย 
9
6335253010
นายพิชญะ เขตขาม 
10
6335253012
นายวรเดช คำเขียว 
11
6335253013
นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์ 
12
6335253014
นายพีรยุทธ ใจตุละ 
13
6335253015
นายปัญจพล วงษาพันธ์ 
14
6335253016
นายทัตภูมิ ขวัญเมือง 
15
6335253017
นางสาววิรินดา รอดสิน 
16
6335253018
นายธัญพิสิษฐ์ ผิวอ่อนดี 
17
6335253020
นางสาวนัฐธิณีย์ นุชเกิด 
18
6335253021
นางสาวนุชจรี น้อยเขียว 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................