มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 24/03
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6335253005
นางสาวลัคนา สุพาวาณิชย์ 
2
6335253015
นายปัญจพล วงษาพันธ์ 
3
6335253016
นายทัตภูมิ ขวัญเมือง 
4
6335253020
นางสาวณัฏฐนิช บวบดี 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................