มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6212603001
นางสาวกมลพัชร ทะละมัย 
2
6212603002
นางสาวกรรฑรัตน์ เกตุงาม 
3
6212603003
นางสาวกุลธิดา เจริญภิรมย์ 
4
6212603004
นางสาวจิฬาภรณ์ คุรุวนาภรณ์ 
5
6212603005
นางสาวชนัญชิดา โพธิ์สัย 
6
6212603006
นางสาวชุตินันท์ ยอดสุวรรณ์ 
7
6212603007
นางสาวชุตินันท์ เล้าเนืองรินทร์ 
8
6212603008
นางสาวตวงทอง บุตรดี 
9
6212603009
นางสาวทัตพิชา แก้วเอี่ยม 
10
6212603012
นางสาวนนิจศรา เกษร 
11
6212603013
นางสาวนภสรณ์ แสงโตนด 
12
6212603014
นางสาวพิรญาณ์ เสนานุช 
13
6212603015
นางสาวมายุรี จันทร์เอี่ยม 
14
6212603016
นางสาวร่มฉัตร แจ้งดี 
15
6212603017
นางสาวฤทัยวัล จันทรา 
16
6212603018
นางสาววรรณิษา อยู่เย็น 
17
6212603019
นางสาวศิรภัสสร เกตุแก้ว 
18
6212603020
นางสาวศิริลักษณ์ ชอบพิศ 
19
6212603021
นางสาวสุนิษา โภคา 
20
6212603022
นางสาวสุพิชญา ปิ่นล่ม 
21
6212603024
นางสาวอาทิตยา เกิดขุนทด 
22
6212603025
นางสาวอารียา บุตรดี 
23
6212603026
นายเกรียงศักดิ์ รักดี 
24
6212603027
นายจิรายุส แซ่ไล่ 
25
6212603029
นายณัฐชัย ใจผ่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1
ระดับ บริหารธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2562

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6212603031
นายปฏิวัติ นันทพืชอุดม 
27
6212603032
นายปอนด์ เพ็งนาเรนทร์ 
28
6212603033
นายพงศธร คำหวาน 
29
6212603034
นายพีระพัฒน์ สระแพงแก้ว 
30
6212603035
นายวงศกร กลิ่นเกิด 
31
6212603036
นายวีรพงษ์ พันอินทร์ 
32
6212603037
นายอนุพงษ์ ชาญนุวัตร 
33
6212603038
นายอภิวัฒน์ บรรจงนอก 
34
6212603039
นายอมรเทพ แสงยา 
35
6212603040
นางสาวเสาวลักษณ์ นกพึ่ง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................