มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม 1
ระดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2566

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6612239001
นางสาวจิราเจต พะยุหะ 
2
6612239002
นางสาวจุมาพร สว่าง 
3
6612239004
นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์เลิศ 
4
6612239005
นางสาวฐิมากรณ์ จำปา 
5
6612239006
นางสาวณัฐพร แป้งนวลดี 
6
6612239008
นางสาวธวัลย์รัตน์ เปรมกมล 
7
6612239009
นางสาวธัญยลักษณ์ พ่วงสาตร์ 
8
6612239010
นางสาวปริฉัฐ จบหล้า 
9
6612239011
นางสาวปริชาติ เชดสิงห์ 
10
6612239014
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีน้อย 
11
6612239016
นางสาวศศิธร แก้วไทรหยวก 
12
6612239017
นางสาวศิริยากร ต่างกัน 
13
6612239018
นางสาวศุภาพร มะลิวัลย์ 
14
6612239021
นางสาวอารยา ศรีสมศักดิ์ 
15
6612239023
นายฐิติศักดิ์ เคนทวาย 
16
6612239024
นายพชร หนูอ่อน 
17
6612239026
นายภูเบศ บัวประชุม 
18
6612239027
นายวสวัสว์ ศรีพงษ์ 
19
6612239028
นายศตานนท์ สินนาศ 
20
6612239029
นายเศรษฐพงศ์ อินทร์มาลัย 
21
6612239031
นายอภิรักษ์ ทองใบ 
22
6612239048
นางสาวลลิตา แดงด้วง 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................