มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ แบบ 2 (2.1)
ระดับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2565

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6569623001
นางสาวเกตน์สิรี ศรีภูธร 
2
6569623002
นางสาวจริญญา อำนวยพันธ์วิไล 
3
6569623003
นางสาวฉันชนก ธนวัฒน์ 
4
6569623004
นางสาวปลายรายา อยู่ถมยา 
5
6569623005
นางสาวปัทมา สรสนิธ 
6
6569623006
นายภูมิ พบสุวรรณ 
7
6569623007
นายเรียว ขุนดีคล้าย 
8
6569623008
นายสุรฤทธิ์ วรีพรเทพ 
9
6569623009
นายอนุศักดิ์ นาคไพจิตร 
10
6569623010
นายนิคม หมูหล้า 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................