มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 25/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6432412001
นางสาวจุฬาภรณ์ บรรเทากุล 
2
6432412002
นางสาวชญมณฑ์ รอดเมือง 
3
6432412003
นางสาวชฎาพร ตะพานแก้ว 
4
6432412004
นางสาวณัฐพร กลึงกลิ่น 
5
6432412005
นางนวลปรางค์ อู่นารถ 
6
6432412006
นางสาวนิติภรณ์ มหาไทย 
7
6432412007
นางสาวปารียา ปาสวน 
8
6432412009
นางสาวเสาวลักษณ์ ยศปัญญา 
9
6432412010
นายจีระพล หลวงพรม 
10
6432412011
สิบตรีชนินทร์ชุติพนธ์ อาจสิทธิ์ 
11
6432412012
นายไชยภัทร มั่นเจริญศิริ 
12
6432412013
สิบตำรวจตรีธนภูมิ วิจิตรพงษา 
13
6432412014
นายนถสินธุ์ มหาสันต์ 
14
6432412015
สิบตรีนำโชค ภู่ระย้า 
15
6432412016
นายพงศธร จันหา 
16
6432412017
นายพิศิษฐ์ สิงห์สา 
17
6432412018
นายภาคภูมิ จันทร์เชื้อ 
18
6432412019
สิบโทภูสน อุ่นตา 
19
6432412020
นายเมธาสิทธิ์ ปัจจากุล 
20
6432412021
นายวุฒิเกียรติ เกียรติยศ 
21
6432412022
นายศุภกิจ แก้วทิม 
22
6432412023
นายศุภชัย ไวเชียงค้า 
23
6432412024
นายสันติภาพ ฟูเฟื่อง 
24
6432412026
สิบตำรวจโทสุรธัช แตงอ่อน 
25
6432412027
นายอนุวัฒน์ พลสว่าง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา นิติศาสตร์ 25/35
ระดับ นิติศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
26
6432412028
สิบโทอนุวัตน์ คงสุข 
27
6432412029
นายอนุสรณ์ สีดำ 
28
6432412030
นายอภิเชษฐ์ ไกรกิจราษฎร์ 
29
6432412045
นายจิรายุส ทองคำ 
30
6432412046
สิบตำรวจตรีธัชยพงษ์ จันเครือเกิด 
31
6432412047
สิบตำรวจตรีอนุภัทร บัวทองศรี 
32
6432412051
สิบตำรวจตรีพงศ์ปณต ต่ายลำยงค์ 
33
6432412052
สิบตำรวจตรีราชัน แก้วตา 
34
6432412053
สิบตำรวจตรีศรันย์ ไทยทอง 
35
6432412054
นายอลัน นิรันดร 
36
6432412056
นายณัฐวุฒิ แปงการิยา 
37
6432412057
สิบตำรวจตรีรัฐนันท์ นพคุณ 
38
6432412058
สิบตำรวจโทวชิรวิทย์ เทียนหอม 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................