มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กลุ่ม 5
ระดับ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2563

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6312242095
นางสาวกัญญรัชญ์ เสียงหวาน 
2
6312242096
นางสาวธิดารัตน์ วาจาชื่น 
3
6312242097
นางสาวนภาภรณ์ แหงมพรม 
4
6312242099
นางสาวพิชญา ศรีบุตรตา 
5
6312242100
นางสาวสิริญฑาทิพย์ ผุยผัน 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................