มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รายชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม 1
ระดับ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาปี 2564

ชื่อผู้สอน.....................................................................................................
ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
 
1
6415248010
นายธนพล แจ่มเกิด 
2
6415248015
นายภานุวัฒน์ หอมละออ 


ลงชื่อ..................................................

..........................................................